Frelsesplanen


Hva er Guds plan for menneskene?


De fleste av oss har fundert over meningen med livet. Hvor kommer vi fra, hvorfor er vi her på jorden, og hvor går vi etter døden? Her finner du oversikt over Guds plan for deg og alle andre mennesker.


Frelsesplanen - førjordisk liv, livet på jorden, livet etter døden
Hvor kommer jeg fra? Hva gjør jeg her? Hvor går jeg hen i det neste liv? Guds frelsesplan gir oss svar på disse store spørsmålene. Klikk på bildet for stor versjon. Les også gjerne egne artikler om det førjordiske liv og om herlighetsgrader.


Det førjordiske liv og livet på jorden

Før jorden ble til, eksisterte vi mennesker som ånder i Guds nærhet. Gud fremla en frelsesplan som skulle gi oss alle muligheten til å utvikle oss mot fullkommenhet, leve i Guds nærhet i evighet og motta fullkommen lykke. Denne prosessen medførte å bli født på jorden med en fysisk kropp, møte prøvelser, medgang og motgang, utvikle tro, og frivillig velge mellom godt og ondt og å leve etter Jesu bud og befalinger.

I det førjordiske liv ble Jesus Kristus valgt til å sone for alle menneskers synder slik at vi kunne omvende oss og derved ha mulighet til tilgivelse og frelse. Jordelivet er en prøvestand, en tid vi har fått til å utvikle oss med Guds hjelp.

Lucifer, eller Satan, gjorde opprør mot Gud og frelsesplanen. Det ble en krig i himmelen. Lucifer og den tredjedelen av åndene som fulgte ham ville ikke anerkjenne Jesu Kristi rolle som menneskenes frelser. På grunn av opprøret ble han og hans følgere kastet ut. På den måten ble han Djevelen. Hans eneste mål er å motarbeide Guds plan og få alle mennesker like ulykkelige som han selv er.

Etter døden - åndeverdenen

Døden er en adskillelse av den fysiske kroppen som dør og ånden som lever videre for bestandig. Ånden går til en åndeverden der de som har levet rettferdig, får del i fred og lykke, mens de som har gjort ondt på jorden, vil lide. Denne todelingen med enten lykke eller sorg betegnes ofte som paradis og helvete, men er ikke en endelig tilstand. Evangeliet vil bli forkynt for de ånder som var forhindret fra å komme til tro i jordelivet, men valget vil ikke være enkelt ettersom det også her vil finnes falske forkynnere og falsk lære. Likevel vil alle med dette få sin rettferdige sjanse til å akseptere Guds plan og deres egen rolle i den.

Perioden i åndeverden er kun midlertidig, og varer frem til enten den første oppstandelse (ved Jesu tilbakekomst), eller til den andre oppstandelse (ved dommens dag), da vår tilstand i evigheten skal avgjøres. Oppstandelse er en gratis gave som vil gis til oss alle, fordi Jesus overvant døden slik at våre ånder kunne forenes med et udødelig legeme etter jordelivet. Frelse er også en gave, men forutsetter en tro på Kristus som fører til omvendelse.

Den første oppstandelse og tusenårsriket

Når Jesus Kristus kommer tilbake, vil den første oppstandelse finne sted. De rettferdige vil stå opp, blant annet for å delta i et arbeid som skal utføres i perioden mellom Jesu annet komme og dommens dag. Denne perioden kalles tusenårsriket. Da vil djevelen og hans ånder bindes og ikke lenger ha noen makt. Alt liv på jorden vil eksistere i fred og harmoni med hverandre. Stedfortredende arbeid i templer (dåp, evige ekteskap m.m.) vil utføres på vegne av dem som var forhindret fra å få dette utført i jordelivet.

De som gjennom tro aksepterer det stedfortredende arbeidet som blir gjort for dem mens de befinner seg i åndeverden, stiller deretter på lik linje med f.eks. evige familier som ble beseglet mens de levde på jorden. Guds plan gjør at alle mennesker skal få muligheten til å ta imot evangeliet, også dem som var forhindret fra det i jordelivet.

Ved slutten av tusenårsriket vil Satan bli satt fri en kort tid. Noen av oss vil vende seg bort fra Gud. Satan vil samle sine arméer, og Mikael vil samle himmelens hærskarer. I en stor strid vil djevelen og hans tilhengere bli kastet ut for alltid. Jorden vil så forandres til et celestialt rike.

Den andre oppstandelse og dommen

Etter tusenårsriket skal alle mennesker oppstå, noe som innebærer at ånden gjenforenes med det fysiske legeme (kroppen), men i en oppstanden, fullkommen og ikke-dødelig tilstand. Deretter kommer dommen. Da skal alle stå til ansvar for sine liv og forvaltning på jorden. Vi vil bli vurdert etter våre gjerninger, de muligheter og omstendigheter vi har hatt, og etter hjertets ønsker og intensjoner. De som i oppriktighet har tatt imot Kristi forsoning gjennom tro og omvendelse fra sine synder, vil slippe straff fordi Jesus vil gå i forbønn for dem slik at barmhjertigheten overvinner rettferdighetens krav. Det er dette som er selve evangeliet, den gode nyheten som er det sentrale budskapet i skriftene.

Ved dommen vil det ikke bli slik at "de gode" går til et himmelsk paradis og "de onde" til et evig helvete. Nyanseringen vil bli langt større, slik som beskrevet av Paulus da han sa at oppstandelsen vil være som solens, månens og stjernenes glans (1. kor 15). På grunn av Kristi død og forsoning mottar derfor alle en passende grad av herlighet og lykke. Disse ulike gradene av frelse kalles for herlighetsgrader.

I Lære og Pakter kap. 76 leser vi om det celestiale, terristriale og telestiale riket. Vi lærer at vi ikke vil klassifiseres med kun to mulige utfall (god eller ond, opphøyelse eller fortapelse), men at vi vil motta en herlighet i samsvar med det liv vi har levd, de valg vi har tatt og de muligheter vi har hatt. Dersom vi har omvendt oss fra våre synder i oppriktighet, vil barmhjertigheten overvinne rettferdigheten slik at syndene ikke lenger regnes med på dommens dag. Jesus tar da på seg våre feil og mangler, og det blir som om det gale aldri har funnet sted.

Frelsen

Ethvert menneske må erkjenne at han eller hun trenger Jesus Kristus som Frelser for å kunne vende tilbake til Gud. Jesus er den avgjørende faktor for hvorvidt mennesket kan komme til det celestiale riket (himmelen) eller ikke. Han har tatt på seg alle menneskers feil, mangler, synd og smerter. Denne frelsesgaven får effekt for alle som aksepterer Ham som sin Frelser, omvender seg og både ønsker og velger å følge hans ord. Frelsen er en gave til alle mennesker som har en levende tro som bærer frukter i samsvar med de evner, muligheter og talenter som Gud har gitt oss. Gjennom Jesu Kristi egen kirke på jorden i dag, vil Herren best kunne veilede ethvert menneske til den veien som fører tilbake til Faderens nærhet og evig fremgang.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ledes i dag av Jesus Kristus gjennom en sann Guds profet og tolv apostler, etter samme prinsipper som i gammel tid. Vi inviterer deg til å lære mer om vår himmelske Faders plan ved å ta uforpliktende kontakt med en av kirkens lokale menigheter via www.jesukristikirke.no.

Jesus har hovedrollen i frelsesplanen

Kilder:
- Bibelen
- Mormons bok
- Lære og pakter
- Den kostelige perle
- What happens after we die?
- Evangeliets prinsipper, kap. 41, 44-47

Relaterte artikler:
Herlighetsgrader i det neste liv
Det førjordiske liv
Den levende Kristus
Barmhjertighet vs rettferdighet
Hvordan få Guds tilgivelse?
Hvem er Jesus Kristus?

SKRIV UT

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2023 Kristus.no.