Hester og elefanter i Mormons bok


Fantes disse dyrene eller lignende dyr på det amerikanske fastland før Columbus?


Her vil ta for oss en rekke tema som viser hvordan Mormons boks beskrivelse av ulike dyr er troverdig når man ser etter årsaker gjennom språk, kultur og arkeologi / vitenskap.


Utdødde hester i Amerika

Profeten Nephi forteller om følgende oppdagelse da de vandret innover i landet: "Og det skjedde, da vi vandret i villmarken i det forjettede land, fant vi at det var alle slags dyr i skogene, både ku, okse, asen og hest, geit og vill geit og alle slags ville dyr som var for menneskenes bruk." (1. Nephi 18:25)

Mormons bok har måtte tåle kraftig kritikk og skepsis etter at "The Smithsonians" hevder følgende i sin "Uttalelse angående Mormons bok". Denne ble skrevet i 1982 ved antropologisk avdeling ved The National Museum of Natural History i Washington, USA: "Amerikanske indianere hadde ingen hester, esler eller kameler før 1492 (kameler og hester eksisterte tidligere sammen med bison og mammut, men slike dyr døde ut rundt 10 000 før Kristus)."

Henviser Mormons bok til moderne hester?

De få gangene som Mormons bok nevner hester, gis det aldri uttrykk for at hestene spilte en nevneverdig rolle for folket utover andre husdyr. Det nevnes heller aldri at hester var ridedyr, eller at de ble brukt i krig eller kamp. De blir så vidt nevnt i forbindelse med vogner, men aldri at de trekker dem. Vi vet at for moderne indianere spilte hester en svært stor rolle i både krig og fred. Det fremkommer på ingen måte i Nephittenes historie i Mormons bok, noe som antyder at det ikke er snakk om samme type hester, og absolutt ikke samme bruk av hester, som etter at europeerne brakte med seg disse dyrene til det amerikanske fastland, og indianerne deretter tok dem i bruk i omfattende omfang. Hestene i Mormons bok ser aldri ut til å fylle den rollen vi forventer av en hest.

Arkeologi og karbon-14-datering

Kan hestene som omtales i Mormons bok simpelthen ha dødd ut før europeerne ankom Amerika? Noen bevis kan tyde på at det fantes hester i Amerika før Columbus. Dr. Wade Miller, en internasjonalt respektert geolog og paleontolog, utførte karbon-14-tester på flere eksemplarer av hester som ble funnet på arkeologiske funnsteder over hele Amerika. Innledende resultater har vist ulike datoer fra rundt 6000 f.Kr. til 1400 e.Kr., altså innenfor Mormons boks tidslinje.

Kan Nephi ha lånt ordet "hest"

I mange språk og kulturer ser vi at mennesker som har vært på vandring har gitt navn på nye gjenstander, planter og dyr ut fra hva de minnet dem om der de kom fra. Det er derfor ikke usannsynlig at de dyrene som Nephi kaller for hester var hestelignende dyr. Et lett forståelig eksempel for oss nordmenn er at europeiske emmigranter til USA kalte det store hjortedyret wapiti for "elk", simpelthen fordi de assosierte det med et dyr de allerede kjente godt til, nemlig elg. Dette dyret går fremdeles under navnet elk i USA, selv om en "elk" (wapiti) er en helt annen underart av hjortedyr og har tydelige forskjeller i utseendet. Det er realistisk å anta at folket i Mormons bok gjorde det samme da de ankom sin nye verden, og simpelthen kalte hestelignende dyr for det de lignet mest på, nemlig hester.

Et tilsvarende eksempel kjenner vi fra tiden da spanjolene først ankom Amerika med sine hester. I mangel på bedre ord kalte ulike mayaer og azteker europeernes hester for det samme som tilsvarende dyr de var kjent med og som minnet dem om hester, både hjort (deer) og tapir.

Ordet "hest" som en oversettelses-anakronisme?

Det er også mulig at "hest" er en såkalt "oversetter-anakronisme". Brant Gardner forklarer at vi finner eksempler på slike anakronismer i King James-oversettelsen av Bibelen, og at de bare finnes i oversettelsen og ikke teksten som blir oversatt. Et godt eksempel er bruken av ordet "candles" (stearinlys), som ikke var oppfunnet på bibelsk tid, selv om begrepet brukes i referanse til oljelamper. Altså, ordet "candle" i denne bibeloversettelsen er en anakronisme som finnes i oversettelsen men ikke i originalteksten.

Elefantene nevnt i Ethers bok er godt på innsiden av tidslinjen til å kunne gjelde mammuter

Elefanter og andre planter og dyr i Mormons bok

Uten den opprinnelige teksten er det umulig å si om ordet "hest" (horse) gjelder et utdødd dyr, er et låneord fra den gamle verden som nephittene brukte eller en anakronisme i oversettelsen. Uansett vil neppe ordet "horse" henvise til det som dagens lesere kanskje vil anta eller forvente. Man skulle være oppmerksom på disse mulighetene når man leser henvisninger til hester eller andre planter og dyr som vanligvis antas ikke fantes i Amerika i den tidsperioden Mormons bok ble skrevet.

Som eksempel er også elefant nevnt i Ethers bok 9:19 i historien til Jareds bror og etterkommerne av en gruppe mennesker som utvandret fra den gamle verden til det amerikanske fastland lenge før Lehi og Nephi. De bygde også en sivilisasjon og skrev ned sin historie som varte fra ca. 2200 til ca. 600 f.Kr. Bruk av ordet elefant kan meget sannsynlig være et låneord fra den gamle verden for å beskrive dyret mammut. Man har tidligere antatt at alle typer mammut var utdødd på det amerikanske fastlandet for ca. 10000 år siden. Nye funn av fossiler av enkelte typer mammut i Alaska og Sibir flytter derimot denne grensen helt inn i jaredittenes tid, bl.a. funn datert som ca. 4800 og 3700 år gamle. Vi snakker da om så nylig som ca. 1700 f.Kr. Det er gode muligheter for at lokale bestander av mammut har overlevd og levd betydelig lenger på det amerikanske fastland enn man tidligere trodde. Indianske myter og tradisjoner antyder også at deres forfedre kjente til eksistensen av sjeldne, store og elefantlignende dyr.


Andre funn om hester i fortidens Amerika

I tillegg til at det som beskrives over er troverdige og gode forklaringer på temaet, har det etter The Smithsonians uttalelse fra 1982 i tillegg blitt gjort flere bemerkelsesverdige funn som fortjener oppmerksomhet. Noen av disse funnene er:

I en bok av T.L. Tanton finner vi følgende informasjon:
Fortidslevninger ble i juli 1918 funnet under en utgravning utført av Canada Car and Foundry Company... Omtrent 12 ben av et pattedyr og en fint utført kopper-spydspiss ble funnet omtrent 40 fot under bakken. Materialene ble sendt til geologisk undersøkelse der arkeologen Harlan L. Smith ga følgende rapport:

"I følge Mr. Lawrence I. Lambe, virveldyr-palenontologist ved The Geologial Survey, og Mr. Sternherg, preparator av paleontologiske arter, så er benet merket B11 ... fra et klovdyr, muligens en bøffel, eller et eksemplar av en type tamt kveg. Benene merket B10, B12 og B13 ble av både Mr. Lambe og Mr. Sternberg sagt å være fra en hest og de var ikke forstenet. Mr. Sternberg er overbevist om at de fleste av dem tilhører samme individet. Spissen av kopper merket C1 er karakteristisk og typisk for forhistorisk indiansk håndverk." (Geological Survey of Canada Memoir 167 - Fort Williams og Fort Arthur og Thunder Cape Map-Areas, pp. I - 222. Ottawa, 1931)

Griffin og Quimby, to som undersøkte denne historien i 1957, la merke til at dersom både benene og koppergjenstanden ble funnet intakte under de leireforhold som ble oppgitt, så stammer de fra før Nipissing-stadiet til Lake Superior bassenget (altså før 2000 f.kr.) (Quimby, 'The Old Copper Assemblage and Extinct Animals,. American Antiquity, Vol. 20, No. 2, side 169-70, Salt Lake City, University of Utah.)

Videre bevis for hester i den nye verden ble funnet i en grav i Wisconsin. En hesteskalle ble funnet gravlagt sammen med andre indianske gjenstander som ble datert til rundt 700 år etter Kristus. (Chuck Baily, Louisiana Mounds Society Newsletter 31, 15. Mars 1990, side 4).

Overlevende hester fra tiden før Columbus?

Holland Hague tok intitiativet til å undersøke om andre har informasjon om muligheten for at forhistoriske hester har overlevd fra tiden FØR Columbus kom til det amerikanske fastland i 1492. Han inkluderte dokumentasjon av benrester fra hester datert vha. karbon-metoden til tiden mellom Kristi fødsel og Columbus ankomst i 1492. Disse benrestene var inntil da ikke blitt gitt særlig oppmerksomhet av de fagfolkene som var involvert. Hester fra før Columbus var tidligere antatt utryddet for omtrent 10 000 år siden, samtidig med den generelle oppfatningen av at sabeltanntigeren, mammuten og andre store pattedyr på denne halvkulen av jorden døde ut. (Lousiana Mounds Society Newsletter 29, 1. januar 1990, side 5).

Nok en gang er tiden og vitenskapen på Mormons boks side. Bit for bit faller kritikerenes argumenter til bakken, inntil det eneste som står igjen er vissheten om at boken et mektig vitne om Jesus Kristus, gitt til verden for at menneskene skal erkjenne at Han er verdens Frelser, og at Hans kirke finnes på jorden i dag.

Hester risset inn i fjell nær Monte Vista, Colorado
Hester risset inn i fjell nær Monte Vista, Colorado


Kilder:
- FAIR, Book of Mormon animals
- Animals in the Book of Mormon
- Elephants, Cureloms and Cumoms
- Hunting for Elephants in the Book of Mormon


Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2023 Kristus.no.