Strider Joseph Smiths ulike versjoner av Det første syn mot hverandre?


Kritikere av kirken mener at Joseph Smiths ulike beretninger om Det første syn er motstridende. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva han skrev, og hvordan de ulike beretningene utfyller hverandre.


Joseph Smith går for å be i skogen

For best mulig forståelse av denne artikkelen, vil det det være nyttig først å ha lest artikkelen om Joseph Smiths første syn.

Medlemmer av kirken kjenner godt til Joseph Smiths beretning om Det første syn slik vi finner den i boken Den kostelige perle. Der leser vi Josephs egne ord om hans historie, inkludert Det første syn i 1820, engelen Moroni, oversettelsen av Mormons bok og gjengivelsen av prestedømmet. Joseph skrev dette i 1838-39, altså mange år etter at flere av de store hendelsene hadde funnet sted. Denne beretningen ble kanonisert (erklært som hellig skrift og en del av kirkens lære) i 1880.

I tillegg til denne velkjente beretningen om Det første syn, har historikere gjennom årene også identifisert tre andre beretninger som profeten ga om Det første syn. På tilsvarende måte som med de fire kanoniske evangeliene i Det nye testamente om Jesu liv og lære, gir de fire beretningene om Det første syn hver for seg ulike vinklinger og nyanser av historien. De kan også leses sammen for å gi størst mulig bredde og helhet i historien. Hver beretning formidler viktige og dype sannheter om Gud og om Joseph Smiths profetiske kall.

De fire håndskrevne beretningene som Joseph Smith ga av Det første syn har blitt digitalisert av The Joseph Smith Papers Project, og kan leses der.


Joseph Smiths fire beretninger om Det første syn

La oss se nærmere på hver av de fire beretningene og hva som er unikt med hver av dem.

1832-beretningen

JS History, ca. Sommer 1832, s. 1–3.
Dette er den tidligste beretningen om Det første syn og er nedtegnet i Joseph Smiths egen håndskrift. Det er en dypt personlig og gripende fortelling som ligger i Josephs søken etter å finne tilgivelse for sine synder som ung. Den inneholder et utvidet direkte sitat av det Herren instruerte Joseph om i synet. Under vil vi se nærmere på deler av nettopp denne beretningen.

Denne beretningen er skrevet to år etter utgivelsen av Mormons bok og den formelle opprettelsen av kirken i 1830. Opplevelsen han beskriver fant sted i 1820, altså 12 år tidligere. Det håndskrevne dokumentet tydeliggjør Josephs manglende utdanning og utfordringer med å formulere seg skriftlig, noe han flere ganger i livet uttrykte frustrasjon over. Dokumentet viser dermed også hans behov for å benytte skrivere som skrev ned det han dikterte for dem. Joseph var mektig i tale og som en kanal for å motta åpenbaring fra Gud, men han var ikke mektig i skrift. Dette illustrerer også hvorfor mange av hans dokumenter og opptegnelser i årenes løp ble redigert og finpusset, i hans stadige forsøk på å formulere det Herren ville han skulle formidle til verden på den beste og mest mulige korrekt måte.

1835-beretningen

JS, Journal, 9.–11. november 1835, s. 23–24.
Denne opplesningen av Det første syn stammer fra Joseph Smiths møte med eksentriske Robert Matthews i november 1835. Joseph og Matthews diskuterte religiøse spørsmål under møtet, da begge hevdet profetisk autoritet. En del av samtalen inkluderte Josephs beskrivelse av fremkomsten av Mormons bok og Det første syn. Denne beretningen inneholder detaljer som ikke er tilstede i andre beretninger om at Joseph så "mange engler" i sitt syn om Faderen og Sønnen.

1838-beretningen

JS History, 1838–1856, bind. A – 1, s. 2–3.
Uten tvil den mest berømte beretningen om Det første syn. Denne gjengivelsen utviklet seg senere til å bli en del av kirkens historie i seks bind, og kanonisert i Den kostelige perle. Den ble skrevet i en tid da forfølgelsen av de hellige i Missouri lå tungt på profetens skuldre, noe tonen bærer preg av ved at den er mer defensiv og viser hans behov for forsvar mot kritikk og usannheter. Dette understrekes av temaet om motstanden mot både Joseph personlig og mot hans anstrengelser for å gjenopprette Jesu Kristi Kirke.

1842-beretningen

Wentworth-brevet ("Church History", Times and Seasons 3, nr. 9 [1. mars 1842]: 706–707).
Publisert i 1842 i kirkens avis Times and Seasons, ble denne beretningen utarbeidet på forespørsel fra Chicago-avismannen John Wentworth. Den ble satt i sammenheng med en større "skisse av de siste-dagers-helliges opprettelse, fremgang, forfølgelse og tro." Denne beretningen om Det første syn inneholder mange latinske uttrykk, og er nøye utformet for et bredt publikum. Det viser utviklingen av profetens litterære stil og mer omfattende bruk av skrivere og sekretærer som hjalp med å (om)formulere beretningene hans på slutten av 1840-tallet.

Joseph Smiths beretninger om det første syn
Bilde av originale dokumenter fra Joseph Smiths fire beretninger om Det første syn mellom 1832 og 1842.


Var det en religiøs vekkelse i Palmyra?

Kritikere av kirken hevder at det ikke var noen betydelig religiøs vekkelse rundt 1820 i området der Joseph Smith vokste opp. De mener det svekker Josephs historie, ettersom han vektlegger nettopp vekkelsen i beretningen omkring Det første syn. Kritikken stemmer derimot ikke. Det er tydelig historisk dokumentasjon på at stor religiøs aktivitet og vekkelse fant sted.

Historikere beskriver området som "det avsvidde distrikt" fordi predikanter utarmet jorden ved å holde leirmøter og søke konvertitter tidlig på 1800-tallet. I tillegg til dokumenterte vekkelsesmøter i området, beskriver blant annet dagbøkene til en omreisende metodistpredikant stor religiøs vekkelse i Josephs geografiske område i 1819 og 1820. Det er ingenting som tilsier at det Joseph beskriver om dette ikke er historisk korrekt.

En eller to personer?

Kritikere hevder at i beretningen fra 1832 sier Joseph at det kun var én person som viste seg for ham, og ikke to. Stemmer dette? Det fremstår som underlig at det to år etter kirkens opprettelse i så fall ikke var noen i Josephs omgangskrets som reagerte på dette. Det finnes så omfattende skriftlige kilder fra denne tiden, at dette ville ha vært dokumentert. Kirken har gitt en offisiell uttalelse om dette temaet:

Det er en grunnleggende harmoni i beretningen over tid: Tre av de fire beretningene erklærer tydelig at to personer viste seg for Joseph Smith i Det første syn. Joseph Smiths 1832-beretning skiller seg ut, ettersom den kan leses som at den viser til én eller to personer. Hvis den leses som at den viser til én himmelsk person, må det sannsynligvis være til personen som tilga hans synder. Ifølge senere beretninger ba den første guddommelige personen Joseph Smith om å høre den andre, Jesus Kristus, som så fremførte hovedbudskapet, som omfattet budskapet om tilgivelse. Joseph Smiths 1832-beretning kan med andre ord ha fokusert på Jesus Kristus som den som bringer tilgivelse.

Joseph Smiths første syn

En annen måte å lese 1832-beretningen på er at Joseph Smith viste til to personer, og at han kalte dem begge for “Herre”. Innvendingen om utbrodering forutsetter at 1832-beretningen bare beskriver at én guddommelig person viste seg. Men 1832-beretningen sier ikke at det bare var én som viste seg. Legg merke til at de to henvisningene til “Herre” er adskilt i tid: Først åpner “Herren” himlene, og så ser Joseph Smith "Herren". Denne måten å lese beretningen på er forenlig med Josephs 1835-beretning, hvor én person viser seg først, etterfulgt av en annen like etterpå. 1832-beretningen kan altså med rimelighet leses som at Joseph Smith så en person som så presenterte en annen, og at han omtalte dem begge som "Herren": "Herren åpnet himmelen over meg, og jeg så Herren".

Josephs stadig mer konkrete beskrivelser kan dermed overbevisende leses som bevis på økende innsikt som samler seg over tid, basert på erfaring. Delvis kan forskjellene mellom 1832-beretningen og senere beretninger ha noe å gjøre med forskjellene på det skrevne og det talte ord. 1832-beretningen er første gang Joseph Smith forsøkte å skrive ned sin historie. Samme år skrev han til en venn at han følte seg fanget av "papir, penn og blekk og et forvridd, brutt, forvirret og ufullkomment språk". Han kalte det skrevne ord et "lite og trangt fengsel". Tilleggene i de senere beretningene er lettere å forstå og til og med å forvente når vi vet at de trolig ble diktert. Å bruke skrivere var et godt hjelpemiddel for Joseph Smith, og gjorde at ordene kunne flyte lettere.

Hva fortalte Joseph til andre?

Joseph delte opplevelsen med svært mange forskjellige personer. De aller fleste skrev derimot ikke ned det han sa. Heldigvis har vi likevel fem skriftlige gjenfortellinger av hva Joseph Smith fortalte andre i samtiden om Det første syn. Les mer om disse nedtegnelsene i egen artikkel av Dean C. Jessee, detaljert omtalt i avsnittet "Contemporaneous First Vision Accounts by Others". Alle de forskjellige beretningene om Det første syn forteller en konsekvent historie, selv om de naturligvis har forskjellig vektlegging og forskjellige detaljer.

Når man forteller en historie

Det er på ingen måte unikt eller uvanlig at en og samme person kan gjengi en historie med fokus på ulike detaljer, avhengig av hvem historien fortelles til og i hvilken sammenheng det skjer. Hvis vi reflekterer over vår egen evne til å gjenfortelle historier, vil de fleste av oss erkjenne at vi kan fortelle eller henvise til en historie fra vårt eget liv på ulike måter, fra person til person, fra situasjon til situasjon. Hvis vi forteller historien sannferdig, vil de ulike vinklingene på detaljer om det som skjedde til sammen utfylle og komplementere hverandre, og ikke være motstridende. Hva man forteller til den enkelte person, avhenger også av samtaler man har hatt med vedkommende tidligere, eller den samtalen man befinner seg i der og da. Spesielt i en muntlig beretning kan det også skje at man ikke får anledning til å fortelle hele historien, og kun får nevnt enkelte punkter som er direkte relatert til det man i samtalen drøfter der og da.

Hvorfor skulle vi anta at det var annerledes med Joseph Smith? Han holdt aldri Det første syn hemmelig, men fortalte om opplevelsen til menneskene rundt seg helt fra det skjedde i 1820 og i de mange årene som fulgte. Mange kjente historien, både familie, venner, bekjente og etterhvert et stort antall medlemmer av kirken. Disse reagerte ikke på at den mest omfattende versjonen som vi kjenner fra Den kostelige perle skulle være mangelfull eller inneholde motstridende opplysninger med det de tidligere var blitt fortalt.

Vi vil her også nevne at det tilsvarende finnes variasjon i detaljene i de mange beretningene som Bibelen gir av Paulus’ syn på veien til Damaskus. Det samme gjelder apostlenes opplevelser på forklarelsens berg.

Konklusjon

Som en historiker har sagt: "Joseph Smiths første syn kan være den best dokumenterte teofanien (et menneskes personlige og fysiske møte med Gud) i historien. [...] Joseph Smith jobbet hardt for å dokumentere sin erfaring i lunden, og fagfolk har jobbet hardt for å øke bevisstheten om hans flere beretninger."

I stedet for å føle seg truet eller plaget av at det finnes flere beretninger om Det første syn, kan siste-dagers-hellige med grunn glede seg over at de har tilgang til flere opptegnelser som utfyller den kanoniske beretningen vi finner i Den kostelige perle. På tilsvarende måte som med alle bøkene i Bibelen, stammer de fire beretningene om Det første syn fra spesifikke historiske situasjoner som formet hva som ble sagt og hvordan det ble sagt. Hver av beretningene om Joseph Smiths første syn har sin egen historie den må ses i sammenheng med. Hver beretning ble til under omstendigheter som bestemte hva som ble vektlagt og kommunisert. Ingen av beretningene dekker alle detaljer, men hver av dem legger til innsikt og forståelse.

Du kan få bekreftet sannheten av Det første syn

Hvis man ønsker å vite om Joseph Smiths vitnesbyrd er sant, krever det at man er åpen for å få et positivt svar. Ved å lese og studere beretningen og ha tro til å spørre Gud i oppriktig, ydmyk bønn, kan man vite at opptegnelsen er sann. Dersom man ber med ærlig hensikt, vil sannheten av Joseph Smiths syn bli tilkjennegitt Den hellige ånds kraft. Les gjerne artiklene på Kristus.no om bønn og svar på bønn.

Gjennom studie og bønn kan man vite at Joseph Smith var ærlig og snakket sant da han erklærte: "Jeg hadde sett et syn, det visste jeg, og jeg visste at Gud visste det, og jeg kunne ikke fornekte det."
Kilder:
- Pearl of Great Price Central
- The Church News
- Kirkens uttalelse (på norsk)
- FAIR - the first vision accounts
- Joseph Smith Papers
- BYU Studies: The earliest accounts
- Wikipedia – the first vision
- Secondhand accounts of the first vision
- De tidligste beretningene (PDF-fil)


Relaterte artikler:
Joseph Smiths første syn
Jesu Kristi Kirkes historiske bakgrunn


Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2023 Kristus.no.